Allmänna villkor

Allmänna Villkor

1. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller som en integrerad del av det avtal (”Avtalet”) mellan dig och Nutrigap AB som reglerar din användning av våra Tjänster. Bestämmelser om ändringar av de Allmänna Villkoren finns i punkten 10 nedan.

2. Definitioner

Allmänna Villkor” avser dessa allmänna villkor.

Avtalet” – det avtal som träffas mellan dig och Nutrigap avseende tillhandahållande av Tjänster.

Beställningskanal” avser en digital plattform för beställning av Tjänster, såsom vår Webbplats eller en mobiltelefonapplikation.

Kund” eller ”du” avser en kund som registrerar sig för ett personligt konto och gör en beställning av Tjänster via någon av våra Beställningskanaler.

Personligt Konto har den innebörd som anges i punkt 10.

Nutrigap” eller ”vi”/”vår”/”oss” avser Nutrigap AB, org.nr 559443-8722, Vallgatan 6,  564 32 Bankeryd, [anna@nutrigap.se].

Tjänster” avser samtliga tjänster som Nutrigap tillhandahåller till dig.

Webbplatsen” avser vår webbplats, www.nutrigap.se

3. Vem som kan beställa våra Tjänster

För att kunna beställa våra Tjänster måste du vara över 18 år, ha ett svenskt personnummer och ha ett giltigt mobilt BankID. För att vi ska kunna hantera din beställning måste du också ha ett giltigt mobiltelefonnummer och en giltig mejladress. Våra Tjänster kan bara beställas av privatpersoner.

4. Beställning och betalning av våra Tjänster

Beställningen av våra Tjänster görs via någon av våra Beställningskanaler. Samtidigt som du beställer våra Tjänster väljer du också hur du vill betala för Tjänsten. Vilka betalningsmetoder som finns tillgängliga kan bero på vilken Beställningskanal du har valt.

De olika betalningsmetoderna kan vara förenade med särskilda villkor för respektive metod. Du ges alltid tillgång till sådana särskilda villkor innan din beställning blir bindande.

5. Avgifter

De priser och avgifter som vi tillämpar för tillhandahållande av våra Tjänster framgår av vår vid var tid gällande prislista, som tillhandahålls via Webbplatsen.

6. Avbeställning (ångerrätt)

Enligt distansavtalslagen har du rätt att inom 14 dagar från det att du beställer en Tjänst frånträda beställningen (ångerrätt) genom att meddela oss om detta. Vi återbetalar då de avgifter du har betalat för den aktuella tjänsten.
Ångerrätten gäller endast under förutsättning att vi inte har påbörjat leveransen av den Tjänst för vilken du vill frånträda en beställning.7. Personligt konto

För att kunna använda våra Tjänster måste du ha ett Personligt Konto hos oss . För att kunna skapa ett konto krävs det att du är över 18 år, att du har svenskt personnummer, att du har ett giltigt mobilt BankID, att du har ett giltigt mobiltelefonnummer och att du har en giltig mejladress. Ditt konto skapas automatiskt när du genomför ditt första köp och loggat in med ditt mobila BankID. Du har närsomhelst åtkomst till ditt konto via Webbplatsen eller vår mobilapplikation. Du måste godkänna dessa Allmänna Villkor och bekräfta att du har tagit del av vår integritetspolicy innan du kan använda våra Tjänster eller få tillgång till ditt Personliga Konto.

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter vid registrering av ett Personligt Konto och att du ser till att hålla uppgifterna uppdaterade. Du ansvarar för att de uppgifter du har lämnat är korrekta, fullständiga och aktuella. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att du inte har iakttagit ovanstående.

Du ansvarar för att förvara personlig och användarspecifik information avseende ditt Personliga konto på ett betryggande sätt och att du inte avslöjar denna information för någon obehörig. Om du misstänker att någon obehörig har fått del av sådan information, eller om du misstänker att ditt konto missbrukas på något annat sätt, ska du omedelbart kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten att vägra registrering, och att avbryta tillhandahållande av ditt Personliga Konto, om det finns skäl att befara att du använder eller kommer att använda ditt Personliga Konto  i strid med lag, författning eller annan föreskrift, eller i strid med Avtalet inklusive dessa Allmänna Villkor.

8. Behandling av personuppgifter och cookies

Vi behandlar alla personuppgifter som rör dig med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR). Aktuell information om hur vi behandlar personuppgifter och samtycke till behandling hittar du i vår Integritetspolicy.

Aktuell information hur vi använder cookies hittar du på vår Webbplats.

9. Immateriella rättigheter

Nutrigap innehar alla immateriella rättigheter till Tjänsterna och allt material som publiceras på Webbplatsen. Tjänsterna och nämnda material är skyddade av upphovsrätt och alla immateriella rättigheter förbehålls Nutrigap.

10. Utveckling av Tjänster och ändringar av Allmänna Villkor

Vi förbehåller oss rätten att förändra omfattning, utförande och funktion av Tjänsterna. I den utsträckning som ändringar av en Tjänst innebär att Avtalet och/eller de Allmänna Villkoren påverkas kommer detta att meddelas via Webbplatsen och/eller i meddelande till dig. Detsamma gäller vid ändring av en Tjänst som kan vara till väsentlig nackdel för dig.

Vid en förändring av en Tjänst och/eller Avtalet som är till väsentlig nackdel för dig har du rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har du rätt till återbetalning av avgifter för Tjänster som du vid uppsägningen har erlagt betalning för och som vi inte har fullgjort leverans av.

Aktuella Allmänna Villkor finns alltid på Webbplatsen.

11. Klagomål och synpunkter

Om du är missnöjd med tjänsten eller har synpunkter är du välkommen att vända dig till oss.

12. Tillgänglighet

Webbplatsen och Personligt Konto är normalt tillgängliga dygnet runt veckans alla dagar. Vi garanterar dock inte att våra Tjänster är fria från fel eller avbrott under nämnda tider och förbehåller oss rätten att när som helt utföra normalt underhåll av Tjänsterna och att åtgärda eventuella brister i desamma.

13. Force majeure

Vi ersätter inte kommersiell skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en omständighet i enlighet med denna punkt 13 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Vid en sådan uppsägning från din sida har du samma rätt till återbetalning som om du säger upp Avtalet enligt punkt 16 (avtalstid och uppsägning).

14. Begränsningar av vårt ansvar

Nutrigaps ansvar för skada eller förlust är begränsat till det ansvar som åvilar oss enligt tvingande lagstiftning. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig begränsad till de avgifter du har erlagt till oss under den 12-månadersperiod som infaller närmast före en eventuell skada/förlust.

15. Överlåtelse

Du har inte rätta att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.
Nutrigap har rätt att utan ditt medgivande överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor till ett annat bolag inom den koncern som vi tillhör, dock endast under förutsättning att dina rättigheter enligt Avtalet inte väsentligen påverkas.

16. Avtalstid och uppsägning

Du kan när som helst säga upp Avtalet genom att meddela oss detta. Din rätt till återbetalning av erlagda avgifter är begränsad till vad som gäller enligt punkt 9 (avbeställning/ångerrätt).

17. Forum och tillämplig lag

Tvister ska prövas av allmän domstol med Jönköpings tingsrätt som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig på tvisten.